Ajutorul de minimis pentru susținerea de producției de tomate în spații protejate

Ajutorul de minimis pentru susținerea de producției de tomate în spații protejate


Direcția Agricolă Dâmbovița anunță că prin H.G. nr. 1.569 din 28 decembrie 2022 s-a stabilit acordarea unui ajutor de minimis pentru susținerea producției de tomate în spații protejate ( 1.000 mp ), pentru anul 2023. 

Fermierii care intenționează să solicite ajutorul de minimis, trebuie să depună la Direcția Agricolă Dâmbovița o cerere și declarațiile conform anexei nr 2 din H.G. nr. 1569 pănă cel târziu la dată de 1 aprilie 2023 inclusiv. 

Beneficiarii completează și depun cererea însoțită de următoarele documente:

a) copie a B.I./C.I. aI/a solicitantuIui persoană fizică sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;

b) copie a atestatului de producător al solicitantului persoană fizică valabil până la 31 decembrie 2023;

c) împuternicire/procură și o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, după caz;

d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiîlor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;

e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

f) adeverința în original, care sg ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, aferente anului 2023, suprafața de teren cu spații protejate utilizată de solicltant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenulul în cauză.

Cererea, însoțită de documentele prevăzute poate fi transmisg la Direcția Agricolă Dâmbovița și prin mijloace electronice și/sau poștă/curierat.

- Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate și datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul” de către solicitant.

Alte sugestii

Stradă închisă pentru asfaltare, în Târgoviște
Scutire de la plata majorărilor de întârziere a taxelor și impozitelor locale
Scutire de la plata majorărilor de întârziere a taxelor și impozitelor locale
Lucrări ample pe str. „Calea București”. Restricții
Program Zilele Cetății 2023